Biennale di Sculture di Salgemma – 2017 – Petralia Soprana (Pa)